Natura


Polana Langiewicza

Polana Langiewicza - obóz ćwiczebny powstańców z 1863 r. oraz zgrupowań AK w czasie II wojny światowej Sosna pospolita - pomnik przyrody ożywionej.

Sieradowicki Park Krajobrazowy

Sieradowicki Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej. Obejmuje Płaskowyż Suchedniowski oraz północną część Gór Świętokrzyskich. Leży pomiędzy doliną rzeki Kamiennej na północy i Doliną Bodzentyńską na południu. Od wschodu ograniczają go doliny rzek Świśliny i Pokrzywianki, a od zachodu dolina Kamionki.

Bobry nad Lubianką

Rzeka Lubianka jest jednym z prawobrzeżnych dopływów Kamiennej. Przepływa przez tereny leśne Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Zarówno samą rzeczkę, jak i jej dopływy oraz utworzony na niej przy granicach Starachowic 30-hektarowy zalew Lubianka upodobały sobie bobry. Choć trudno jest zobaczyć w naturze te arcyciekawe zwierzątka to każdy z łatwością odnajdzie ślady ich działalności.


Rzeka Kamienna

Lewobrzeżny dopływ Wisły, przecina Powiat Starachowicki z zachodu na wschód. Część jej dorzecza jest objęta ochroną jako Obszar Chronionego Krajobrazu. Od wieków Kamienna uważana była za najbardziej pracowitą rzeką regionu. Jej wody wykorzystywano do poruszania kół wodnych i turbin napędzających maszyny młynów, hut i innych zakładów przemysłowych, do dziś możemy oglądać pozostałości wielu budowli hydro-energetycznych.

Rezerwaty na terenie powiatu

Do końca XIX wieku okoliczne lasy zaopatrywały ludność w drewno oraz przemysł górniczo-hutniczy w węgiel drzewny. Rabunkowa gospodarka leśna w okresie pierwszej i szczególnie drugiej wojny światowej doprowadziła do dewastacji lasów, a w związku z tym do znacznego wyniszczenia pierwotnego drzewostanu. Teraz staramy się to zmienić.

Pomniki przyrody

Lasy stanowią 45% powierzchni powiatu a obfitość zwierzyny łownej decyduje o tym, że są one “mekką” dla myśliwych. Najcenniejsze obszary przyrodnicze chronione występują w rezerwatach przyrody oraz jako pomniki przyrody czy stanowiska dokumentacyjne.

Skałki w Starachowicach

Odsłonięcie geologiczne przy Al. Armii Krajowej - pomnik przyrody nieożywionej.
Ściana skalna o długości 400 m i wysokości 4-8 m, zbudowana z jasnoszarych i żółtawych, drobno i średnioziarnistych piaskowców dolnojurajskich. Podlega ochronie zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 02.10.1987 roku.

Zbiorniki wodne

Powiat starachowicki wyróżnia się urozmaiconą konfiguracją terenu i unikalnymi walorami krajobrazowymi. W granicach powiatu znaleźć można akweny wodne - znakomite miejsca dla wędkarzy, do uprawiania sportów wodnych i aktywnego wypoczynku.